Courses Details

Overview

 • Method Face to Face
 • Duration 12 months
 • MQA level 9
 • Language English
 • Course Code MTI
Learning Outcomes
 • އިސްލާމީ ދިވެހިވަންތަ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 • އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ދަންނަ ޒަމާނަށް އަންނަ އެކިއެކި އޮއިވަރުތަކަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ، ތަޢުލީމީ ބަޔަކު ބިނާކުރުން
 • އެހެން މީހުންނާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެގޭ ބަޔަކު އުފެއްދުން
 • ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްލާމް މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އުފެއްދުން

Modules

 • Year 1
  • Analytical Study of Islamic Creed (Aqeeda Ilmuge Thahuleelee Dhiraasaa)
   120 hours
  • Teaching and Pedagogical Perspectives (Ungannaidhinumuge goith thah)
   130 hours
  • Study of Sunnah (Sunnathuge Dhiraasaa)
   130 hours
  • Assessment and Evaluation (minumaai vazankurun)
   140 hours
  • Rule of Islamic Jurisprudence (Qawaid Al Usool)
   130 hours
  • Objectives of Shariah (Islaamee Shareeagthuge Magusadhu)
   130 hours
  • Research Methods in Education (Ilmee Dhiraasaa kuraa goith thah)
   140 hours
  • Analytical Study of Qur’anic Sciences (Qur’an Ilmuge Thahuleelee Dhiraasa)
   130 hours
  • Educational Psychology (Nafusaanee Ilm)
   150 hours
  • Dissertation
   150 hours

Admission Requirements

General Entry
 • A related Bachelor‟s Degree OR
 • A related Graduate Diploma at Level 8
Alternative Entry
 • 25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master‟s Program. OR
 • 25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master‟s Program

MNQF LEVEL

9

CREDIT

120 credits (1 year (30 weeks) full-time)

Enrollment

Course fee

Total fee | MVR 50700

Year 1 | MVR 3900 / Month


General Notice

The College may find it necessary in some circumstances to postpone or discontinue certain courses, particularly when they do not reach the prescribed minimum class size (atleast 10 per batch).