Courses Details

Overview

 • Method Face to Face
 • Duration 12 months
 • MQA level 5
 • Language English
 • Course Code DTQ
Learning Outcomes
 • އިސްލާމީ ދިވެހިވަންތަ ޖީލެއް ބިނާކުރުން.
 • އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ދަންނަ ޒަމާނަށް އަންނަ އެކިއެކި އޮއިވަރުތަކަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ، ތަޢުލީމީ ބަޔަކު ބިނާކުރުން.
 • އެހެން މީހުންނާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެގޭ ބަޔަކު އުފެއްދުން.
 • ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްލާމް މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އުފެއްދުން

Modules

 • Year 1
  • القرآن الكريم (تلاوة)
   130 hours
  • القرآن الكريم ( حفظ )
   130 hours
  • ޢިލްމު އައްތަޖްވީދު
   130 hours
  • ފިޤުހު އަލްޢިބާދާތު
   120 hours
  • އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ކަރިކިއުލަމް ސްޓަޑީސް
   120 hours
  • ކްލާސްރޫމް މެނޭޖްމަންޓް
   140 hours
  • އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ސައިކޮލޮޖީ
   140 hours
  • ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ
   130 hours
  • ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަމްރީ ނު
   160 hours

Admission Requirements

General Entry
 • Successful completion of Higher Secondary Education OR
 • Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR
 • Attainment of a Level 4 Foundation Study Program approved for the specific Diploma program.
Alternative Entry
 • Completion of a Level 4 qualification (unrelated), and successful completion of an MQA approved University Preparation Program OR
 • 20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Program

MNQF LEVEL

5

CREDIT

120 credits of which 90 credits at Level 5 (1 year (30 weeks) full-time)

Enrollment

Course fee

Total fee | MVR 23400

Year 1 | MVR 1800 / Month


General Notice

The College may find it necessary in some circumstances to postpone or discontinue certain courses, particularly when they do not reach the prescribed minimum class size (atleast 10 per batch).