CTH Approved Logo
ACCA Approved Logo

Certificate III in Arabic Language

 • MNQF Level 3
 • Year 01
 • Arabic Language 3
  Arabic Language 4
 • 6 months
 • Year 01
 • Certificate Level III
 • Year 01

Course Fee

 • TOTAL FEE

MVR 10,493

 • Monthly Fee
 • YEAR 01 - MVR 1499

General Entry

އަސާސީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ
ލެވެލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިިލްކޮށްފައިވުން

Alternative Entry

18 އަހަރު ފުރިފައިވުން
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން