CTH Approved Logo
ACCA Approved Logo

Certificate II in Quranic Recitation and Thajweedh

 • MNQF Level 2
 • Year 01
 • (އަލް ޤިރާއާތް (ޢަމަލީ
  ފުނޫނުއްތިލާވާ
  (ޤުރުއާން(ހިތުން
 • 6 months
 • Year 01
 • Certificate Level II
 • Year 01

Course Fee

 • TOTAL FEE

MVR 4,900

 • Monthly Fee
 • 7 Instalments
 • YEAR 01 - MVR 700

General Entry

އަސާސީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ
ލެވެލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިިލްކޮށްފައިވުން

Alternative Entry

އަހަރު ފުރިފައިވުން 16
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން