CTH Approved Logo
ACCA Approved Logo

Certificate II in Arabic Language

 • MNQF Level 2
 • Year 01
 • Arabic Language I
  Arabic Language II
 • 3 Months
 • Year 01
 • Certificate Level II
 • Year 01

Course Fee

 • TOTAL FEE

MVR 1299

 • Monthly Fee
 • 5 Instalments
 • YEAR 01 - MVR 5196

General Entry

އަސާސީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ
ލެވެލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިިލްކޮށްފައިވުން

Alternative Entry

16 އަހަރު ފުރިފައިވުން
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން