CTH Approved Logo
ACCA Approved Logo

Certificate I in Quranic Recitation and Thajweedh

 • MNQF Level 1
 • Year 01
 • (އަލް ޤިރާއާތް (ޢަމަލީ
  ފުނޫނުއްތިލާވާ
  (ޤުރުއާން(ހިތުން
 • 3
 • Year 01
 • Certificate Level I
 • Year 01

Course Fee

 • TOTAL FEE

MVR 700

 • Monthly Fee
 • 4 Instalments
 • YEAR 01 - MVR 2,800

General Entry

އަސާސީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން

Alternative Entry

16 އަހަރު ފުރިފައިވުން
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން