CTH Approved Logo
ACCA Approved Logo

Certificate I in Arabic Language

 • MNQF Level 1
 • Year 01
 • Arabi Bas 1
 • 1 Month
 • Year 01
 • Certificate Level I
 • Year 01

Course Fee

 • TOTAL FEE

MVR 999

 • Monthly Fee
 • 1 Instalments
 • YEAR 01 - MVR 999

General Entry

އަސާސީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން

Alternative Entry

16 އަހަރު ފުރިފައިވުން
ކިޔަވައިދެއްވާ ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން އެގުން